VEDTÆGTER FOR LANGÅ HÅNDBOLD KLUB

§ 1

Foreningens navn er Langå Håndbold Klub, og er tilhørende i Randers Kommune.

Foreningens farve er røde trøjer og bukser.

 

§ 2

Foreningen er tilsluttet Dansk Gymnastik- & idrætsforeninger. og Dansk Håndfoldforbund,

derved har foreningen underlagt sig disse organisationers formålsparagraffer.

 

§ 3

Der optages aktive medlemmer i foreningen.

 

§ 4

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 5

Når et medlem udtræder af foreningen, skal meddelelsen herom skriftligt tilstilles formanden.     

Såfremt det pågældende medlem ikke står i restance, træder udmeldelsen i kraft fra den følgende måneds begyndelse.

 

§ 6

Restance med betaling af kontingent ud over 3 måneder kan medføre slettelse af forening.             

Såfremt en person, der er slettet som medlem, som følge af kontingentrestance, på ny ønsker at optages som medlem, skal alle kontingent restancer indbetales.

 

§ 7

Foreningen ledes af en bestyrelses på min. 4 og maks. 7 medlemmer, Valgt på generalforsamlingen. 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og resten bestyrelsesmedlemmer. 

Foreningen tegnes af formanden og kasserer i fællesskab.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, når den finder behov herfor.

Udvalget har ansvar over for bestyrelsen. Udvalgsformand har lov til at deltage i Langå Håndbold Klubs bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøde afholdes 2 gange indenfor sæson, eller så ofte formanden linder det fornødent.

                      

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, ved simpelt flertal og når det er dokumenteret, at fraværende medlemmer er gjort bekendt med mødets afholdelse.

Bestyrelsens vedtagelser sker med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte. Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamling, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor foreningen.

 

 

§ 8

 

Foreningens ordinære generalforsamling, der er højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 

Ordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel ved opslag og bekendtgørelse i dagspressen.

 

På generalforsamlingen aflægger formanden beretning for det forløbende år, og kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

 

Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Skriftlig afstemning foretages, når blot 1 medlem begærer det.

 

Regnskabet revideres af 2 revisorer. Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen. Revisorerne skal til enhver tid have adgang til at efterse foreningens regnskab og beholdning, og kan foretage uanmeldt eftersyn.

 

§ 9

 

På generalforsamlingen vælges 2 revisorer. Der vælges 1 revisor for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 1 revisorsuppleant. Deres funktionstid er 1 år.

 

§ 10

 

Ekstra generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det fornødent og skal omgående indkaldes, når skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne, tilstilles bestyrelsen fra mindst 10 medlemmer. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmøde antal.

 

§ 11

 

Dagsorden for de ordinære generalforsamlinger:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandens beretning.

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.     Indkomne forslag.

5.     Valg af bestyrelse, herunder 2 suppleanter.

6.     Valg af revisor, herunder 1 suppleant.

7.     Evt. valg af udvalgsmedlemmer.

8.     Eventuelt.

 

§ 12

 

Alle medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

Børn og unge under 18 år kan evt. repræsenteres af forældre i form af stemmeret.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes 4 dage før generalforsamlingen finder sted.

 

Forslag i henhold til dagsordenen afgøres ved almindelig stemmeflertal.

 

Lovforslag, lovændringer og ophævelse kan kun vedtages når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

§ 13

 

Ved eventuel afvikling af foreningen skal foreningens midler tilgå Folkeoplysningen for Randers Kommune, Som kan disponere over beløbet til idrættens fremme i Randers Kommune.

 

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 19 marts 2018.